logo
Chào mừng khách! Để kích hoạt tất cả các tính năng xin vui lòng Đăng nhập.Đăng ký mới bị vô hiệu.

Thông báo

Icon
Error

Danh mục
Index
Cách thức sử dụng diễn đàn
Cài đặt và tính năng hồ sơ
Đọc và gửi bài
YetAnotherForum.NET Help
Bạn bè

Bạn là một chức năng hữu nghị và là một mối quan hệ hai chiều giữa hai người dùng. Nó được bắt đầu bởi một người sử dụng và được chấp nhận bởi người còn lại.

Là danh sách quan hệ bạn bè được hiển thị?

Bạn của bạn được hiển thị trên 'Bạn bè của tôi' bạn có thể truy cập trang này từ link Header 'Bạn bè của tôi', hoặc từ Bảng điều khiển Link 'Chỉnh sửa bạn bè'.

Chú ý: Nếu bạn không nhìn thấy liên kết này, bạn không có yêu cầu bất kỳ hoặc bạn không có bất kỳ yêu cầu chờ bạn bè.

Bạn bè của bạn cũng được hiển thị trong trang hồ sơ của bạn.

Làm thế nào tôi có thể yêu cầu một người dùng như bạn bè hoặc chấp nhận một yêu cầu từ bạn bè?

Để yêu cầu người sử dụng như là bạn bè, xem các trang hồ sơ cá nhân của người mà bạn muốn trở thành bạn với và nhấp vào link'Thêm bạn bè' .

Để chấp nhận một yêu cầu kết bạn đi tới trang'Bạn của tôi'. Tên tab 'Chờ yêu cầu' Danh sách của người dùng với các yêu cầu chờ xử lý. Ở đó bạn có ba lựa chọn...

  • Kiểm duyệt - Bạn trở thành bạn bè của người dùng yêu cầu
  • Từ chối - Từ chối yêu cầu
  • Kiểm duyệt và thêm - Bạn trở thành bạn bè của người dùng yêu cầu nó, và cũng có người dùng trở thành bạn trong danh sách của bạn.

Hủy bạn bè

Để loại bỏ một danh sách bạn bè đi đến trang 'Bạn bè của tôi' page. Trên tab 'Danh sách bạn bè' Click nút 'Hủy bạn bè' của người dùng bạn muốn loại bỏ

Yêu cầu của bạn

Tab thứ ba của trang 'Bạn bè của tôi' cho thấy các yêu cầu đang chờ bạn đã thực hiện.