logo
Chào mừng khách! Để kích hoạt tất cả các tính năng xin vui lòng Đăng nhập.Đăng ký mới bị vô hiệu.

Thông báo

Icon
Error

Danh mục
Index
Cách thức sử dụng diễn đàn
Cài đặt và tính năng hồ sơ
Đọc và gửi bài
YetAnotherForum.NET Help
BB Codes List

Ở Trang này bạn tìm thấy một danh sách các mã thẻ BB bạn có thể sử dụng để định dạng tin nhắn của bạn

 BB Codes để định dạng văn bản
Văn bản in đậm
Mô tả Thẻ [b] tag cho phép bạn tạo chữ đậm.
Cách sử dụng [b]Đoạn văn này đậm [/b]
Kết quả Văn bản này đậm
Văn bản in nghiêng
Mô tả Thẻ [i] cho phép bạn tạo chữ nghiêng.
Cách sử dụng [i]Đoạn văn này chữ nghiêng[/i]
Kết quả Văn bản này chữ nghiêng
Gạch chân tiêu đề
Mô tả Thẻ [u] cho phép bạn tạo chữ gạch dưới.
Cách sử dụng [u]Văn bản này được gạch dưới[/u]
Kết quả Văn bản này được gạch dưới
Gõ tiêu dề
Mô tả Thẻ này để đánh qua văn bản
Cách sử dụng [s]Đoạn văn này có chữ gạch ngang[/strike]
Kết quả Đoạn văn này có chữ gạch ngang
Text Color
Mô tả Thẻ [color] cho phép bạn thay đổi màu sắc của văn bản của bạn, bằng cách phân tích các màu sắc mà bạn muốn.
Cách sử dụng [color=blue]Đoạn văn này màu xanh [/color]
Kết quả Văn bản này là màu xanh
Cỡ chữ
Mô tả Thẻ [size] cho phép bạn thay đổi kích thước của văn bản của bạn. Bạn có thể xác định một giá trị từ 1-9, các giá trị này sẽ được chuyển đổi giá trị 1% = 50, 2 = 70, 3 = 80, 4 = 90, 5 = 100, 6 = 120, 7 = 140, 8 = 160, 9 = 180
Cách sử dụng [size=9] Tiêu đề này có kích thước phông chữ 180%[/size]
Kết quả Tiêu đề này có kích thước phông chữ 180%
Phông chữ
Mô tả Thẻ [font] cho phép bạn thay đổi font chữ văn bản của bạn.
Cách sử dụng [font=courier] Đoạn văn này dùng font courier [/font]
Cách sử dụng Đoạn văn này dùng font courier
Tiêu đề trái / phải / chính giữa
Mô tả Thẻ [left], [right] và [center] cho phép bạn thay đổi căn chỉnh văn bản.
Cách sử dụng [left] Đoạn văn được canh trái [/left]
[center] Đoạn văn được canh giữa[/center]
[right] Đoạn văn được canh phải [/right]
Cách sử dụng
Đoạn văn này được canh trái
Đoạn văn được canh giữa
Đoạn văn được canh phải
Nhấn mạnh
Mô tả Thẻ [highlight] cho phép bạn nhấn mạnh văn bản của bạn.
Cách sử dụng [highlight]văn bản này được nhấn mạnh[/highlight]
Kết quả Văn bản này được nhấn mạnh

BB Codes để tạo ra các liên kết khác nhau
Liên kết Email
Mô tả Thẻ [email] cho phép bạn liên kết đến một địa chỉ email.Bạn có thể bao gồm một tham số tùy chọn để thêm một tên liên kết.
Cách sử dụng [email]someone@mydomain.com[/email]
[email=someone@mydomain.com]Click vào đây để gửi email cho tôi [/email]
Kết quả someone@mydomain.com
Gửi email cho tôi
URL siêu liên kết
Mô tả Thẻ [url] cho phép bạn liên kết đến các trang web và các tập tin khác. Bạn có thể bao gồm một tham số tùy chọn 'tên' liên kết của bạn. Bạn cũng có thể kết hợp [url] [img] để tạo liên kết hình ảnh.
Cách sử dụng [url]http://forum.sittovietnam.com/[/url]
[url=http://forum.sittovietnam.com/]mydomain[/url]
Kết quả http://forum.sittovietnam.com/
mydomain
Phương thức URL siêu liên kết
Mô tả Thẻ [modalurl] cho phép bạn liên kết đến các trang web và các tập tin khác, sự khác biệt giữa [url] thường xuyên thẻ là tất cả các liên kết sẽ được mở ra bên trong một hộp thoại phương thức. Bạn có thể bao gồm một tham số tùy chọn 'tên' liên kết của bạn. Bạn cũng có thể kết hợp [url] [img]để tạo liên kết hình ảnh.
Cách sử dụng [modalurl]http://forum.sittovietnam.com/[/modalurl]
[modalurl=http://forum.sittovietnam.com/]mydomain[/modalurl]
Kết quả http://forum.sittovietnam.com/
mydomain
Chủ đề
Mô tả Thẻ [topic] cho phép bạn liên kết đến các chủ đề trong diễn đàn này, bằng cách xác định id chủ đề và tên liên kết .
Cách sử dụng [topic=123]Tới Chủ đề [/thread]
Kết quả Tới chủ đề
Đăng các liên kết
Mô tả Thẻ [post] cho phép bạn liên kết đến một bài viết cụ thể từ một chủ đề trong diễn đàn này, bằng cách xác định id bài và tên liên kết .
Cách sử dụng [post=123]Bài viết[/post]
Kết quả Bài viết

BB Codes để tạo danh sách
Danh sách bullet
Mô tả Thẻ [list] cho phép bạn tạo ra danh sách đạn mà không có chỉ định một lựa chọn. Trong phần giá trị, mỗi nút được ký hiệu là [*] tag.
Cách sử dụng [list]
[*] Danh sách mục 1
[*] Danh sách mục 2
[/list]
Kết quả
 • Danh sách mục 1
 • Danh sách mục 2
Số và danh sách chữ cái
Mô tả Thẻ [list=1], [list=a] (hoặc [list=A]) hoặc [list=i] (or [list=I]) cho phép bạn tạo ra các số, chữ cái (Chữ hoa) thư, hoặc một số (chữ hoa) danh sách chữ số La Mã.
Cách sử dụng [list=1]
[*]Danh sách mục 1
[*]Danh sách mục 2
[/list]

[list=a]
[*]Danh sách mục a
[*]Danh sách mục b
[/list]

[list=A]
[*]Danh sách mục A
[*]Danh sách mục B
[/list]

[list=i]
[*]Danh sách mục i
[*]Danh sách mục ii
[/list]

[list=I]
[*]Danh sách mục I
[*]Danh sách mục II
[/list]
Kết quả
 1. Danh sách mục 1
 2. Danh sách mục 2
 1. Danh sách mục a
 2. Danh sách mục b
 1. Danh sách mục A
 2. Danh sách mục B
 1. Danh sách mục i
 2. Danh sách mục ii
 1. Danh sách mục I
 2. Danh sách mục II

BB Codes thêm yếu tố truyền thông (hình ảnh, video)
Hình ảnh
Mô tả

Thẻ [img] tcho phép bạn thêm hình ảnh vào bài viết của mình. Bạn cũng có thể kết hợp [url][img]để tạo liên kết hình ảnh.

Ngoài ra còn có một tùy chọn để vào mô tả hình ảnh, sẽ được cho thấy khi bạn rà trên hình ảnh với con chuột. .

Cách sử dụng [img]http://forum.sittovietnam.com/forumlogo.jpg[/img]

[img=http://forum.sittovietnam.com/forumlogo.jpg]YAF Logo[/img]

[url=http://forum.sittovietnam.com/] [img]http://forum.sittovietnam.com/forumlogo.jpg[/img] [/url] (Linked)
Kết quả

YAF Logo

(Linked)
You Tube
Mô tả Thẻ [youtube] cho phép nhúng các Youtube video, bằng cách sử dụng Url Video.
Cách sử dụng [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU[/youtube]

[youtube]http://youtu.be/jqxENMKaeCU[/youtube]
Kết quả
Vimeo
Description Thẻ [vimeo] cho phép nhúng các Vimeo video, bằng cách sử dụng Url Video.
Cách sử dụng [vimeo]http://vimeo.com/25451551[/vimeo]
Kết quả
Google Maps
Mô tả Thẻ [googlemaps]cho phép nhúng một bản đồ từ Google Maps, bằng cách sử dụng liên kết để Map.
Cách sử dụng [googlemaps]http://maps.google.de/?ll=51.151786,10.415039&spn=21.97528,35.639648&t=h&z=5[/googlemaps]
Kết quả
Google Gadgets (Widget)
Mô tả Thẻ [googlewidget] cho phép nhúng một Google Gadget, bạn tìm thấy các tiện ích từ Gallery Google Gadget Gallery.Chọn và tiện ích sao chép mã HTML cho tiện ích này.
Cách sử dụng [googlewidget] <script src= "http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http://ralph.feedback.googlepages.com/googlecalendarviewer.xml &synd=open&w=320&h=200&title=& border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&output=js"></script> [/googlewidget]
Kết quả

Mã BB đến trích dẫn Thông điệp trên mạng khác, và mã BB để bao gồm các văn bản luật
Trích dẫn
Mô tả Thẻ [quote] cho phép bạn trích dẫn một văn bản từ một bài viết.
Cách sử dụng [quote]Trích dẫn Tiêu đề:[/quote]

[quote=John Doe]Trích dẫn Tiêu đề:[/quote]

[quote=John Doe;123]Trích dẫn Tiêu đề:[/quote]
Kết quả
Trích dẫn :
Trích dẫn Tiêu đề

John Doe đã viết:
Trích dẫn Tiêu đề

Nguyên văn : John Doe Go to Quoted Post
Trích dẫn Tiêu đề

Code
Mô tả Thẻ [code] cho phép bạn để viết văn bản luật, nếu bạn xác định mã ngôn ngữ sẽ được nổi bật cú pháp
Cách sử dụng [code]
// Hello1.cs
public class Hello1
{
  public static void Main()
 {
    System.Console.WriteLine("Hello, World!");
  }
}
[/code]

[code=csharp]
// Hello1.cs
public class Hello1
{
  public static void Main()
 {
    System.Console.WriteLine("Hello, World!");
  }
}
[/code]
Kết quả
Code:
// Hello1.cs
public class Hello1
{
  public static void Main()
 {
    System.Console.WriteLine("Hello, World!");
  }
}


Code:
// Hello1.cs
public class Hello1
{
  public static void Main()
  {
   System.Console.WriteLine("Hello, World!");
  }
}

 BB Codes để hiển thị / ẩn nội dung của nó chỉ để người dùng cụ thể
Ẩn
Mô tả Thẻ [hide]ẩn nội dung từ người cho đến khi họ bấm cảm ơn bạn nút cho bài viết.
Cách sử dụng [hide] Nội dung ẩn danh[/hide]
Kết quả

Nếu bạn không có quyền xem nội dung, bạn xem thông điệp thông tin báo cho bạn cách bạn không thấy Nội dung

Nội dung của bài viết này là ẩn Sau khi cảm ơn các poster, làm mới trang để xem nội dung ẩn Bạn cần phải cảm ơn bài viết hiện tại

Nếu không là khách bạn thấy một tin nhắn Thông tin

Ban Điều này đòi hỏi bạn phải được đăng ký và đăng nhập trước khi bạn có thể xem các tin nhắn ẩn .

Nếu bạn có quyền truy cập để xem nội dung bạn chỉ cần xem nội dung ẩn danh


Nội dung ẩn

Nhóm ẩn
Mô tả Thẻ [group-hide] Ẩn nội dung từ Khách, hoặc các vai trò khác nếu được định nghĩa.
Cách sử dụng [group-hide]Nội dung ẩn[/group-hide]
Kết quả

Nếu bạn không có quyền để xem nội dung, bạn sẽ thấy tin nhắn Thông tin Thông báo cho bạn cách bạn không xem nội dung

Bạn có đủ quyền để xem nội dung ẩn.

Nếu không là khách bạn thấy một tin nhắn Thông tin

Ban Điều này đòi hỏi bạn phải được đăng ký và đăng nhập trước khi bạn có thể xem các tin nhắn ẩn.

Nếu bạn có quyền truy cập để xem nội dung bạn chỉ cần xem nội dung ẩn danh


Nội dung ẩn

ẩn- Cảm ơn
Mô tả Thẻ [hide-thanks] nội dung tag ẩn từ những người có dưới đây nhờ X nhận được.
Cách sử dụng [hide-thanks=2]Nội dung ẩn[/hide-thanks]
Kết quả

Nếu bạn không có quyền để xem nội dung, bạn sẽ thấy tin nhắn Thông tin Thông báo cho bạn cách bạn không xem nội dung.

Bạn phải được đăng ký, và có ít nhất 2 cảm ơn (s) nhận được.)

Nếu không là khách bạn thấy một tin nhắn Thông tin

Ban Điều này đòi hỏi bạn phải được đăng ký và đăng nhập trước khi bạn có thể xem các tin nhắn ẩn.

Nếu bạn có quyền truy cập để xem nội dung bạn chỉ cần xem nội dung ẩn danh


Nội dung ẩn

Bài viết ẩn
Mô tả Thẻ [hide-posts] ẩn nội dung từ những người có dưới đây bài viết X.
Cách sử dụng [hide-posts=10]Nội dung ẩnt[/hide-posts]
Kết quả

Nếu bạn không có quyền để xem nội dung, bạn sẽ thấy tin nhắn Thông tin Thông báo cho bạn cách bạn không xem nội dung.

Nội dung ẩn (Bạn phải được đăng ký và có 10 post (s) hoặc nhiều hơn)

Nếu không là khách bạn thấy một tin nhắn Thông tin

Ban Điều này đòi hỏi bạn phải được đăng ký và đăng nhập trước khi bạn có thể xem các tin nhắn ẩn .

Nếu bạn có quyền truy cập để xem nội dung bạn chỉ cần xem nội dung ẩn danh


Nội dung ẩn

Ẩn trả lời
Mô tả Thẻ [hide-reply] ẩn nội dung từ người cho đến khi họ trả lời trong cùng một tin .
Cách sử dụng [hide-reply]Nội dung ẩn[/hide-reply]
Kết quả

Nếu bạn không có quyền để xem nội dung, bạn sẽ thấy tin nhắn Thông tin Thông báo cho bạn cách bạn không xem nội dung

Ẩn nội dung (Bạn phải đăng ký và trả lời tin nhắn để xem nội dung ẩn)

Nếu không là khách bạn thấy một tin nhắn Thông tin

TBan Điều này đòi hỏi bạn phải được đăng ký và đăng nhập trước khi bạn có thể xem các tin nhắn ẩn.

Nếu bạn có quyền truy cập để xem nội dung bạn chỉ cần xem nội dung ẩn danh


Nội dung ẩn

Ẩn - Trả lời - Cảm ơn
Mô tả Thẻ [hide-reply-thanks] ẩn nội dung từ người cho đến khi họ hoặc là trả lời trong cùng một tin hoặc nhấn nút cảm ơn bạn cho bài viết.
Cách sử dụng [hide-reply-thanks]Ẩn nội dung[/hide-reply-thanks]
Kết quả

Nếu bạn không có quyền để xem nội dung, bạn sẽ thấy tin nhắn Thông tin Thông báo cho bạn cách bạn không xem nội dung

nội dung ẩn (Bạn phải đăng ký và trả lời tin nhắn, hoặc cho cảm ơn, để xem nội dung ẩn)

Nếu không là khách bạn thấy một tin nhắn Thông tin

Ban Điều này đòi hỏi bạn phải được đăng ký và đăng nhập trước khi bạn có thể xem các tin nhắn ẩn.

Nếu bạn có quyền truy cập để xem nội dung bạn chỉ cần xem nội dung ẩn danh


Nội dung ẩn

Spoiler
Mô tả Thẻ [spoiler]ẩn nội dung từ người cho đến khi họ nhấp vào "Spoiler Show" .
Cách sử dụng [spoiler]Nội dung (có thể) có hại[/spoiler]
Kết quả

Khác
Liên kết người dùng
Mô tả Thẻ [userlink] t tạo ra một liên kết đến trang này Hồ sơ được cung cấp tài, và cho thấy nếu được kích hoạt Users Online Status
Cách sử dụng [userlink]Tên đăng nhập[/userlink]
Kết quả Username Online
Dừng BB Code Phân tích cú pháp
Mô tả Thẻ cho phép bạn để ngăn chặn các phân tích của mình BB code trong thẻ .
Cách sử dụng [ noparse][b]Mẫu văn bản[/b][/ noparse]
Kết quả [b]Mẫu văn bản.[/b]

Chú ý: Đừng quên để đóng một thẻ BB Code mở. Thẻ mà không đóng cửa sẽ không được định dạng